Contact Us

पोखरा महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
कृषि महाशाखा, पोखरा, कास्की


सम्पर्क नम्बर : ९८५६०५३३२०